Bộ máy Chính phủ phải gọn và tinh

Bộ máy Chính phủ phải gọn và tinh

Sáng 10/6, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.